Zadania

Najważniejszym zadaniem Roadmappingu jest identyfikacja potrzeb i nisz rynkowych występujących obecnie i w przyszłości. Opierając się na tych sygnałach przedsiębiorca jest w stanie w przyszłości zbudować i oprzeć swoją strategię produktową. Roadmapping to narządzie jednoczesnej analizy procesów R&D oraz produkcyjnego. Głównie dla przedsiębiorcy jest istotne poznanie słabych i mocnych stron własnych produktów i technologii. Przykładowymi funkcjonalnościami Roadmappingu technologicznymi są następujące usługi:

 

Wspólnymi cechami Roadmappingu technologicznego są:

  1. wyodrębnienie co najmniej dwóch klas modelowanych obiektów: technologii i produktów (co prowadzi to do analizy grafu dwudzielnego),
  2. badanie związków strukturalnych pomiędzy tymi obiektami,
  3. badanie zależności czasowych i kierunków (trendów) ich zmian,
  4. formułowanie rekomendacji dla decydentów.

Najczęściej jednak w Roadmappingu wyodrębnia się dodatkowe klasy obiektów: innowacje i badania naukowe oraz rynek – jako otoczenie pozostałych klas.